do you mind if I turn on TV?同义句

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/22 17:51:53
do you mind if I turn on TV?同义句

do you mind if I turn on TV?同义句
do you mind if I turn on TV?同义句

do you mind if I turn on TV?同义句
最常见的标准变化形式如下:
= Do you mind my/me turning on TV?
你介意我打开电视吗?
注:/ 表示可以任意选用其一.

Would you mind my turn on TV.
意为委婉的请求
因为语句格式需要 所以mimd必须接名词性物主代词 my